Stocks-BRO-Brown & Brown Inc

BRO Brown & Brown Inc

77.69 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Brown & Brown Inc increased tính đến 19.13% và có tổng là 4.26B. Thu nhập ròng increased tính đến 29.58% đến 870.50M. Tài sản ròng increased tính đến 21.10% đến 5.58B và EPS increased từ 2.37 đến 3.05.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư