Stocks-BXMT-Blackstone Mortgage Trust Inc

BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Blackstone Mortgage Trust Inc increased tính đến 55.60% và có tổng là 1.32B. Thu nhập ròng decreased tính đến 40.55% đến 251.06M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.61% đến 4.54B và EPS decreased từ 2.77 đến 1.46.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư