Stocks-BYD-Boyd Gaming

BYD Boyd Gaming

64.12 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Boyd Gaming increased tính đến 5.51% và có tổng là 3.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 37.84% đến 639.38M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến 5.87.
BYD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.58%
Biên Hoạt động
27.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.25%