Stocks-CABK.MC-Caixabank

CABK.MC Caixabank

3.904 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Caixabank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 53.03% đến 4.82B. Tài sản ròng increased tính đến 341.50% đến 40.81B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
CABK.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
19.44%
Biên Hoạt động
32.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.50%