Stocks-CAG-ConAgra Foods Inc

CAG ConAgra Foods Inc

28.62 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2023: Doanh thu của ConAgra Foods Inc increased tính đến 6.42% và có tổng là 12.28B. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.08% đến 683.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.62% đến 8.81B và EPS decreased từ 1.84 đến 1.42.
CAG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.92%
Biên Hoạt động
15.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.16%