Stocks-CB-Chubb Corp

CB Chubb Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Chubb Corp increased tính đến 17.20% và có tổng là 50.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 69.68% đến 9.02B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 12.55 đến N/A.
CB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
14.77%
Biên Hoạt động
19.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.62%