Stocks-CCL.L-Carnival

CCL.L Carnival

1176.7323 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/11/2023: Doanh thu của Carnival increased tính đến 77.74% và có tổng là 17.42B. Thu nhập ròng increased tính đến 98.78% đến -59.71M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 5.44B và EPS decreased từ N/A đến -0.05.
CCL.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
-143.39%
Biên Hoạt động
8.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-10.43%