Stocks-CCU-Cia Cervecerias unidas-ADR

CCU Cia Cervecerias unidas-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cia Cervecerias unidas-ADR decreased tính đến 4.97% và có tổng là 3.10B. Thu nhập ròng decreased tính đến 46.14% đến 155.09M. Tài sản ròng increased tính đến 0.74% đến 1.69B và EPS decreased từ 1.42 đến N/A.
CCU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.17%
Biên Hoạt động
9.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.68%