Stocks-CDNS-Cadence Design Systems Inc

CDNS Cadence Design Systems Inc

242.55 1.43 (0.59%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cadence Design Systems Inc increased tính đến 19.19% và có tổng là 3.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 21.98% đến 848.95M. Tài sản ròng increased tính đến 0.16% đến 2.75B và EPS increased từ 2.50 đến 3.09.
CDNS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
88.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.53%
Biên Hoạt động
28.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
25.20%