Stocks-CHDN-Churchill Downs Inc.

CHDN Churchill Downs Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Churchill Downs Inc. increased tính đến 13.31% và có tổng là 1.81B. Thu nhập ròng increased tính đến 76.40% đến 439.40M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 551.50M và EPS decreased từ N/A đến 11.42.
CHDN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.18%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.92%
Biên Hoạt động
23.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.76%