Stocks-CLOV-Clover Health Investments Corp.

CLOV Clover Health Investments Corp.

0.8834 -0.0050 (-0.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Clover Health Investments Corp. increased tính đến 5.01% và có tổng là 898.72M. Thu nhập ròng decreased tính đến 11.60% đến -84.05M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.29% đến 347.74M và EPS decreased từ -0.16 đến -0.18.
CLOV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-16.93%
Biên Hoạt động
-9.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
34.95%