Stocks-CMS-CMS Energy Corp

CMS CMS Energy Corp

56.47 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của CMS Energy Corp decreased tính đến 13.19% và có tổng là 7.46B. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.25% đến 807.00M. Tài sản ròng increased tính đến 6.98% đến 8.13B và EPS increased từ 2.85 đến 3.01.
CMS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.63%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.52%
Biên Hoạt động
16.55%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.00%