Stocks-CMS-CMS Energy Corp

CMS CMS Energy Corp

61.26 0.43 (0.71%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó61.26
Trong Ngày 60.87 - 61.33
Trong 52 Tuần 52.31 - 73.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.12M
Lợi nhuận trong 1 năm1.61%
Beta0.6316
Vốn hóa thị trường17.78B
Hệ số P/E13.75
Doanh thu8.35B
EPS4.4541
Cổ tức (Lợi suất)1.555 (2.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Garrick J. Rochow, MBA
Nhân viên 9,778

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CMS Energy Corp increased tính đến 9.72% và có tổng là 7.33B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.19% đến 728.00M. Tài sản ròng increased tính đến 18.28% đến 7.19B và EPS increased từ 2.64 đến 4.66.
CMS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.52%
Biên Hoạt động
13.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.93%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.03B
2.37B
1.92B
2.02B
Lợi nhuận Gộp
204M
588M
239M
258M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
204M
456M
239M
258M
Thu nhập Ròng
114M
341M
142M
163M