Stocks-CNC-Centene Corp

CNC Centene Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Centene Corp increased tính đến 6.54% và có tổng là 154.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 124.54% đến 2.70B. Tài sản ròng increased tính đến 7.09% đến 25.96B và EPS increased từ 2.07 đến 4.95.
CNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
1.41%
Biên Hoạt động
2.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.13%