Stocks-CNK-Cinemark Holdings Inc

CNK Cinemark Holdings Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cinemark Holdings Inc increased tính đến 62.51% và có tổng là 2.45B. Thu nhập ròng increased tính đến 36.51% đến -264.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 64.27% đến 119.50M và EPS increased từ -3.55 đến -2.26.
CNK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
-30.49%
Biên Hoạt động
11.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-6.87%