Stocks-COO-The Cooper Companies Inc

COO The Cooper Companies Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2023: Doanh thu của The Cooper Companies Inc increased tính đến 8.61% và có tổng là 3.59B. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.74% đến 294.20M. Tài sản ròng increased tính đến 5.24% đến 7.55B và EPS decreased từ 7.76 đến 5.91.
COO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.44%
Biên Lợi nhuận Ròng
29.60%
Biên Hoạt động
14.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.02%