Stocks-COST-Costco Wholesale Corp

COST Costco Wholesale Corp

607.43 2.08 (0.34%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2023: Doanh thu của Costco Wholesale Corp increased tính đến 6.76% và có tổng là 242.29B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.37% đến 6.29B. Tài sản ròng increased tính đến 21.36% đến 25.06B và EPS increased từ 13.14 đến 14.16.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư