Stocks-COUR-Coursera Inc.

COUR Coursera Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Coursera Inc. increased tính đến 21.39% và có tổng là 635.76M. Thu nhập ròng increased tính đến 33.53% đến -116.55M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.28% đến 616.19M và EPS increased từ -1.21 đến -0.77.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư