Stocks-CRON-Cronos Group Inc

CRON Cronos Group Inc

2.07 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cronos Group Inc increased tính đến 23.47% và có tổng là 91.90M. Thu nhập ròng increased tính đến 57.47% đến -168.73M. Tài sản ròng decreased tính đến 14.49% đến 1.14B và EPS increased từ -1.07 đến -0.45.
CRON- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
3.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
772.88%
Biên Hoạt động
-106.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.70%