Stocks-CYRX-CryoPort Inc.

CYRX CryoPort Inc.

14.76 0.48 (3.36%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của CryoPort Inc. increased tính đến 6.59% và có tổng là 237.28M. Thu nhập ròng increased tính đến 86.45% đến -37.33M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.40% đến 555.84M và EPS increased từ -6.18 đến -0.93.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư