Stocks-DE-Deere & Co

DE Deere & Co

361.14 -7.79 (-2.11%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2023: Doanh thu của Deere & Co increased tính đến 16.50% và có tổng là 61.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 42.12% đến 10.13B. Tài sản ròng increased tính đến 7.51% đến 21.89B và EPS increased từ 23.28 đến 34.63.
DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.17%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.95%
Biên Hoạt động
25.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.11%