Stocks-DEC.PA-J C Decaux

DEC.PA J C Decaux

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của J C Decaux increased tính đến 7.22% và có tổng là 3.30B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.62 đến N/A.
DEC.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.80%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.25%
Biên Hoạt động
7.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.73%