Stocks-DG.PA-Vinci S.A

DG.PA Vinci S.A

118.62 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Vinci S.A increased tính đến 24.57% và có tổng là 62.27B. Thu nhập ròng increased tính đến 101.18% đến 4.42B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 4.51 đến 7.47.
DG.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.39%
Biên Hoạt động
10.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.72%