Stocks-DHR-Danaher Corp

DHR Danaher Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Danaher Corp decreased tính đến 24.09% và có tổng là 23.89B. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.45% đến 4.22B. Tài sản ròng increased tính đến 6.79% đến 53.49B và EPS decreased từ 9.66 đến 6.38.
DHR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.72%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.41%
Biên Hoạt động
21.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.23%