Stocks-DLTR-Dollar Tree Inc

DLTR Dollar Tree Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Dollar Tree Inc increased tính đến 7.63% và có tổng là 28.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 21.65% đến 1.62B. Tài sản ròng increased tính đến 13.38% đến 8.75B và EPS increased từ 5.80 đến 7.21.
DLTR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.88%
Biên Hoạt động
5.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.91%