Stocks-DUE.DE-Duerr AG

DUE.DE Duerr AG

25.72 -0.64 (-2.43%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Duerr AG increased tính đến 21.98% và có tổng là 4.31B. Thu nhập ròng increased tính đến 58.19% đến 134.30M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 1.16 đến 1.81.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư