Stocks-DUK-Duke Energy Corp

DUK Duke Energy Corp

93.94 1.47 (1.59%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Duke Energy Corp increased tính đến 14.63% và có tổng là 28.77B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.49% đến 3.91B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 51.99B và EPS decreased từ N/A đến 3.33.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư