Stocks-EAT-Brinker Intl.

EAT Brinker Intl.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của Brinker Intl. increased tính đến 8.65% và có tổng là 4.13B. Thu nhập ròng decreased tính đến 12.76% đến 102.60M. Tài sản ròng increased tính đến 46.18% đến -144.30M và EPS decreased từ 2.58 đến 2.28.
EAT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.02%
Biên Hoạt động
5.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.47%