Stocks-EDP.LSB-EDP - Energias de Portugal SA

EDP.LSB EDP - Energias de Portugal SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của EDP - Energias de Portugal SA increased tính đến 36.22% và có tổng là 20.65B. Thu nhập ròng increased tính đến 5.92% đến 1.17B. Tài sản ròng decreased tính đến 3.25% đến 13.83B và EPS decreased từ 0.17 đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư