Stocks-EH-EHang Holdings Ltd-ADR

EH EHang Holdings Ltd-ADR

16.18 0.11 (0.68%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của EHang Holdings Ltd-ADR decreased tính đến 25.28% và có tổng là 6.58M. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.49% đến -48.91M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 23.69M và EPS decreased từ N/A đến -0.85.
EH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
-300.16%
Biên Hoạt động
-572.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-88.56%