Stocks-ENB-Enbridge Inc

ENB Enbridge Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Enbridge Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 55.19% đến 2.26B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.29 đến N/A.
ENB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.74%
Biên Hoạt động
19.01%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.53%