Stocks-ENG.MC-Enagas

ENG.MC Enagas

16.380 0.190 (1.17%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Enagas decreased tính đến 1.78% và có tổng là 950.40M. Thu nhập ròng decreased tính đến 6.99% đến 376.30M. Tài sản ròng increased tính đến 3.76% đến 3.22B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư