Stocks-ENR-Energizer Holdings Inc

ENR Energizer Holdings Inc

37.50 0.06 (0.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Energizer Holdings Inc increased tính đến 0.95% và có tổng là 3.05B. Thu nhập ròng decreased tính đến 243.88% đến -231.50M. Tài sản ròng decreased tính đến 63.28% đến 130.60M và EPS decreased từ 2.11 đến -3.37.
ENR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.45%
Biên Hoạt động
13.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.02%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
846.3M
685.4M
728M
790.4M
Lợi nhuận Gộp
302.4M
221M
284M
285.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
130.2M
70.1M
102.7M
113.4M
Thu nhập Ròng
60M
19M
52.4M
-362.9M