Stocks-EQT-EQT Corp

EQT EQT Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của EQT Corp increased tính đến 77.50% và có tổng là 12.14B. Thu nhập ròng increased tính đến 254.26% đến 1.78B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -3.58 đến 4.38.
EQT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
-17.66%
Biên Hoạt động
31.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.02%