Stocks-EQT-EQT Corp

EQT EQT Corp

29.47 -0.03 (-0.12%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của EQT Corp decreased tính đến 30.41% và có tổng là 2.57B. Thu nhập ròng increased tính đến 149.30% đến 1.71B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 1.69 đến 4.28.
EQT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
66.33%
Biên Lợi nhuận Ròng
-25.20%
Biên Hoạt động
63.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-5.74%