Stocks-ETR-Entergy Corp

ETR Entergy Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Entergy Corp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.39% đến 1.10B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến 5.35.
ETR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.83%
Biên Hoạt động
21.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.71%