Stocks-FCX-Freeport-McMoRan Inc

FCX Freeport-McMoRan Inc

40.68 0.94 (2.37%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Freeport-McMoRan Inc decreased tính đến 0.28% và có tổng là 22.78B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.51% đến 4.48B. Tài sản ròng increased tính đến 8.05% đến 24.87B và EPS decreased từ 2.91 đến 2.39.
FCX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.09%