Stocks-FEML.L-Fidelity Emerging Markets Limited

FEML.L Fidelity Emerging Markets Limited

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của Fidelity Emerging Markets Limited increased tính đến 94.43% và có tổng là -20.73M. Thu nhập ròng increased tính đến 103.23% đến 12.10M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 626.68M và EPS decreased từ N/A đến 0.13.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư