Stocks-FIS-Fidelity National Information Services Inc

FIS Fidelity National Information Services Inc

55.24 -0.47 (-0.85%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Fidelity National Information Services Inc increased tính đến 4.69% và có tổng là 14.53B. Thu nhập ròng decreased tính đến 4,040.57% đến -16.71B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 27.41B và EPS decreased từ N/A đến -27.68.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư