Stocks-FNAC.PA-Fnac Darty SA

FNAC.PA Fnac Darty SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Fnac Darty SA decreased tính đến 1.17% và có tổng là 7.95B. Thu nhập ròng decreased tính đến 28.28% đến 104.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.56% đến 1.52B và EPS decreased từ N/A đến -1.19.
FNAC.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
10.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.48%
Biên Hoạt động
2.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.46%