Stocks-FOUR-Shift4 Payments Inc

FOUR Shift4 Payments Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Shift4 Payments Inc increased tính đến 43.36% và có tổng là 1.99B. Thu nhập ròng increased tính đến 216.06% đến 86.70M. Tài sản ròng increased tính đến 20.24% đến 480.60M và EPS increased từ -0.89 đến 1.05.
FOUR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.47%
Biên Hoạt động
6.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.22%