Stocks-FSJ.L-James Fisher & Sons PLC

FSJ.L James Fisher & Sons PLC

268.60 0 (0%)
Giao dịch

James Fisher & Sons PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
135.95M
Phạm vi trong ngày
258.61
-
284.57
Phạm vi 52 tuần
254.12
-
424.86
Khối lượng (3 tháng)
77.54K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-6.01
Doanh thu
491.7M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 56 
57
Môi trường
60
Xã hội
46
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua