Stocks-FSJ.L-James Fisher & Sons PLC

FSJ.L James Fisher & Sons PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của James Fisher & Sons PLC decreased tính đến 3.24% và có tổng là 478.10M. Thu nhập ròng increased tính đến 131.91% đến 9.00M. Tài sản ròng increased tính đến 3.66% đến 218.30M và EPS increased từ -0.55 đến -0.22.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư