Stocks-FSK-FS KKR Capital Corp

FSK FS KKR Capital Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của FS KKR Capital Corp increased tính đến 43.29% và có tổng là 1.79B. Thu nhập ròng decreased tính đến 93.93% đến 92.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.29% đến 7.01B và EPS decreased từ 7.16 đến 0.32.
FSK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
78.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.18%
Biên Hoạt động
181.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.36%