Stocks-FTI-TechnipFMC Plc

FTI TechnipFMC Plc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của TechnipFMC Plc increased tính đến 4.64% và có tổng là 6.70B. Thu nhập ròng decreased tính đến 141.95% đến -36.50M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.15% đến 3.28B và EPS decreased từ 0.03 đến -0.24.
FTI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
-17.83%
Biên Hoạt động
5.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-16.49%