Stocks-FWONA-Liberty Media Formula One Corp Series A

FWONA Liberty Media Formula One Corp Series A

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Liberty Media Formula One Corp Series A increased tính đến 6.70% và có tổng là 12.16B. Thu nhập ròng increased tính đến 172.72% đến 2.03B. Tài sản ròng increased tính đến 1.53% đến 19.13B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
FWONA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
-13.66%
Biên Hoạt động
7.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.28%