Stocks-FXPO.L-Ferrexpo PLC

FXPO.L Ferrexpo PLC

77.78 -0.30 (-0.38%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư