Stocks-G24.DE-Scout24 AG

G24.DE Scout24 AG

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Scout24 AG increased tính đến 15.04% và có tổng là 447.50M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
G24.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
24.50%
Biên Hoạt động
44.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.04%