Stocks-GEBN.ZU-Geberit AG

GEBN.ZU Geberit AG

494.46 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Geberit AG decreased tính đến 9.08% và có tổng là 3.08B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
GEBN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.44%
Biên Hoạt động
27.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
27.14%