Stocks-GILD-Gilead Sciences Inc

GILD Gilead Sciences Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Gilead Sciences Inc decreased tính đến 0.09% và có tổng là 27.28B. Thu nhập ròng decreased tính đến 26.37% đến 4.57B. Tài sản ròng increased tính đến 0.69% đến 21.21B và EPS decreased từ 4.93 đến 3.64.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư