Stocks-GILT-Gilat Satellite Networks Ltd

GILT Gilat Satellite Networks Ltd

6.52 0.01 (0.16%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Gilat Satellite Networks Ltd increased tính đến 9.61% và có tổng là 239.84M. Thu nhập ròng decreased tính đến 121.19% đến -5.93M. Tài sản ròng increased tính đến 5.18% đến 244.13M và EPS decreased từ -0.05 đến -0.10.
GILT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.91%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.60%
Biên Hoạt động
7.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.34%