Stocks-GJF.OL-Gjensidige Forsikring

GJF.OL Gjensidige Forsikring

164.30 2.50 (1.55%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Gjensidige Forsikring increased tính đến 11.30% và có tổng là 35.30B. Thu nhập ròng decreased tính đến 36.02% đến 4.57B. Tài sản ròng increased tính đến 2.75% đến 24.66B và EPS decreased từ 14.28 đến 9.04.
GJF.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
17.59%
Biên Hoạt động
17.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.81%